Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1746 a955
Reposted fromEtnigos Etnigos viaorangeugarte orangeugarte
0487 6349
Reposted fromkarahippie karahippie via4777727772 4777727772
Reposted fromjedyny jedyny vialoveproof loveproof
2617 a237
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
7525 e6dd 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viawasnae wasnae
Mam pewien sekret.
Czasami, raz na tydzień, dwa tygodnie wchodzę na jej Facebooka i patrzę, co u niej. Najczęściej oglądam to zdjęcie, na którym siedzi na schodach.
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viakarolinnaa karolinnaa
4672 201b 500
Reposted from2017 2017 viadefinition-of-sex definition-of-sex
3364 33ba 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viakrolik krolik
8241 57b5 500
Reposted fromkimik kimik viastraycat straycat
3546 7c85
Reposted fromkarahippie karahippie viajanuschytrus januschytrus
1359 f195
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viajanuschytrus januschytrus
7533 d3ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaMigotliwa Migotliwa
5931 3a9e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakrolik krolik
3842 00de 500
Reposted fromsavatage savatage viakrolik krolik
1125 ecbb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl